OSAÜHING  KUVART

 
 
Järva maakond                  Tel. (372) 38 32 296          SEB BIC:EEUHEE2X
73501 Aravete                  Faks (372) 38 32 150          A/a IBAN: EE591010702003089002
Reg. nr. 10066342               E-post:  info@kuvart.ee 
 
Juhataja                       Matti Rästas                   tel.  51 32 876
Pearaamatupidaja               Katrin Grünberg                tel.  38 32 296
 
Elektritööde käidujuht:
OÜ Kuvart                      Aksel Nurga                    tel.  52 25 367
 
 
Rikketelefonid:    52 25 367      24h
                   38 32 296      E-R  8°°-16°°

 
Arveid saab kassasse maksta E-R 8:00 – 16:00

 
 
 
 
 
 
 
 
Antud lehelt leiate:
 
v  OÜ Kuvarti majandustulemused
v  Võrguga liitumistingimused
v  Võrguteenuse osutamise tüüptingimused
v  Üldteenuse osutamise tüüptingimused
v  Elektrivõrgu liitumistasu ning tarbimis-või tootmistingimuste muutmise tasu arvestamise metoodika
v  Võrguteenuste hinnakiri
v  Elektritööde ja lisateenuste hinnakiri
v  Üldteenuse hind jaanuar 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

ETTEVÕTTE MAJANDUSTULEMUSED    

BILANSS

 

AKTIVA (VARAD)
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

KÄIBEVARA

 

 

Raha

160 020

69 067

Nõuded ja ettemaksed

16 489

103 055

Varud

5 566

5 971

Käibevara kokku

182 075

178 093

 

 

 

 

Põhivara

 

 

Kinnisvarainvesteeringud

0

561

Materiaalne põhivara

96 240

90 702

PÕHIVARA KOKKU

96 240

91 263

 

 

 

 

AKTIVA KOKKU

278 315

269 356

 

 

 

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

 

 

Lühiajalised kohuStused 

 

 

 

 

Võlad ja ettemaksed

15 167

13 832

KOHUSTUSED KOKKU

15 167

13 832

 

 

 

 

 

 

OMAKAPITAL

 

 

Osakapital nimiväärtuses

127 824

127 824

Kohustuslik reservkapital

12 783

12 783

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

104 917

111 740

Aruandeaasta kasum (kahjum)

17 624

3 177

OMAKAPITAL KOKKU

263 148

255 524

 

 

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

278 315

269 356

 

 

 
 
 
 
KASUMIARUANNE
 
 

Kasumiaruanne
(eurodes)

2016

2015

Müügitulu        

97 517

107 765

Muud äritulud

20 580

24

Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks

põhivara valmistamisel

0

1 227

Kaubad, toore, materjal ja teenused

-58 285

-67 308

Muud tegevuskulud

-7 450

-7 379

Tööjõu kulud

-26 410

-26 063

Põhivara kulum ja väärtuse langus

-7 733

-6 242

Muud ärikulud

-773

0

Ärikasum (-kahjum)

17 446

2 024

Intressitulud

2 678

3 153

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist

20 124

5 177

Tulumaks

-2 500

-2000

 

 

 

 

Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)

17 624

3 177

 

 

 

 

 

VÕRGUGA LIITUMISTINGIMUSED

 

1. Üldsätted

Käesolevad tingimused reguleerivad liitumispunkti ehitamist liituja elektripaigaldise ühendamiseks jaotusvõrguga või olemasoleva liitumispunkti läbilaskevõime muutmist.

2. Liitumine

2.1. Võrguga lepingukohase liitumise ja võrguühenduse tähtaegse loomise vältimatuks tingimuseks on võrguettevõtja elektripaigaldise püstitamise ja /või rekonstrueerimise lubamine elektripaigaldise ehitamisest hõlmatud kinnisasjade omanike poolt nendele kuuluvatel maadel õiguslikul alusel.
2.2. Liituja kohustub elektripaigaldise võrguga liitumise saamiseks kokkulepitud tähtpäevadel:
2.2.1. täitma nõuetekohaselt lepingust ja õigusaktidest tulenevad kohustused;
2.2.2. tasuma lepingus ettenähtud tasud lepingus märgitud tähtpäevadeks ja korras;
2.2.3. sõlmima liitujale kuuluvale kinnistule võrguettevõtja kasuks võrguühenduse loomiseks vajaliku maakasutuslepingu.
2.2.4. Kui võrguettevõtja hilineb võrguühenduse loomise võimalusega lepingus märgitud kuupäevaks, kohustub ta maksma liitujale viivist 0,2% liitumistasu summast iga kohustuse täitmisega hilinenud päeva eest.
2.2.5. Kui võrguettevõtja hilineb lepingujärgse liitumispunkti väljaehitamisega, aga samas tagab liitujale ajutise tehnilise lahenduse abil kokkulepitud mahus võrguühenduse kasutamise võimaluse, siis ta liitujale punktis 2.3. nimetatud viivist maksma ei pea.

3. Tasud

3.1.Võrguettevõtja esitab lepingu järgsete tasude maksmiseks liitujale arved.
3.2.Tasu loetakse makstuks päevast, millal see laekub võrguettevõtja arveldusarvele või kassasse.
3.3.Liituja kohustub maksma võrguettevõtjale viivist 0,1% tasumata summast iga käesoleva lepingu alusel võrguettevõtjale maksmisele kuuluva summa tasumisega viivitatud päeva eest.

4. Lepingu muutmine

4.1. Lepingut saab muuta poolte kirjalikul kokkuleppel. Lepingu muutmiseks esitab pool teisele poolele kirjaliku avalduse, milles ta selgitab lepingu muutmise soovi sisu ja põhjuse.
4.2. Teine lepingupool esitab muudatuse soovijale kirjalikult omapoolsed tingimused lepingu muutmiseks mõistliku aja jooksul.
4.3. Lepingu muutmise korral tuleb muutmise soovijal tasuda kõik sellega kaasnevad kulud.

5. Lepingu täitmisest keeldumine ja lepingust taganemine

5.1. Võrguettevõtja võib keelduda  lepingu omapoolsest täitmisest senikaua, kuni liituja ei ole nõuetekohaselt täitnud  lepingust või õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Sellisel juhul pikeneb liitumispunkti väljaehitamise tähtaeg sama aja võrra, mille võrra võrguettevõtja poolne kohustuste täitmine oli takistatud liituja poolsest kohustuse rikkumisest.
5.2. Võrguettevõtja võib lepingust taganeda, teatades sellest liitujale kirjalikult vähemalt 14 päeva ette, kui liituja on lepingujärgse tasu maksmisega viivitanud rohkem kui kuu aega või on rikkunud oluliselt muid lepingus või õigusaktides sätestatud kohustusi ja ei ole rikkumist kõrvaldanud võrguettevõtja poolt antud täiendava tähtaja jooksul.
5.3. Liituja võib lepingust taganeda, teatades sellest võrguettevõtjale kirjalikult vähemalt 14 päeva ette.
5.4. Lepingust taganemisel peale võrguühenduse valmimist liitumistasu ei tagastata. Lepingust taganemisel enne võrguühenduse valmimist, tagastab võrguettevõtja liitujale juba tasutud liitumistasu, arvestades sellest maha võrguettevõtja poolt liitumiseks tehtud kulutused.

6. Vastutus kohustuse rikkumise eest ja vaidluste lahendamine

6.1. Võrguettevõtja ei vastuta lepingus toodud kohustuste mittetäitmise eest, kui võrguettevõtjast mitteolenevatel põhjustel võrguettevõtja ei saa liitumise loomiseks vajalikke lube, kooskõlastusi, teiste omanike lube või kohustuste mittetäitmine on vabandatav. Samuti ei vastuta võrguettevõtja kohustuste täitmise eest, kui kohustuste mittetäitmine on tingitud liituja tegevusest või tegevusetusest.
6.2. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseadusega või selle alusel kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.
6.2. Lepingu täitmises, muutmisest või lõpetamisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.
6.2. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Pärnu Maakohtu Paide kohtumajas.

7. Muud

7.1. Võrguettevõtja poolt esitatud arve või mistahes muu teave loetakse liituja poolt kättesaaduks, kui see on saadetud lepingus märgitud liituja aadressile või antud üle liitujale allkirja vastu.
7.2. Liitumisleping jõustub allakirjutamisest mõlema poole poolt ja lõpeb liitumispunkti ehitamisega ja selle kaudu elektrienergia edastamise võimaluse loomisega või olemasoleva liitumispunkti läbilaskevõime muutmisega.
7.3. Liituja garanteerib talle kuuluva, võrguga ühendatava elektripaigaldise korrasoleku, esitades võrguettevõtjale „Elektriohutusseaduses“ ettenähtud elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise. Liituja kannab täielikku varalist vastutust mittekorras paigaldise võrguga ühendamisest põhjustatud kahjude eest.
7.4. Liitumisleping sõlmitakse kahes võrdväärses eksemplaris. Üks jääb võrguettevõtjale, teine liitujale.

 

 

 

 

OÜ KUVART  VÕRGUTEENUSTE  OSUTAMISE  TÜÜPTINGIMUSED

 

1. ÜLDSÄTTED

 

1.1. Käesolevad võrguteenuste osutamise tüüptingimused (edaspidi Tingimused) määravad kindlaks peamised võrguteenuse kasutamise tingimused OÜ Kuvart (edaspidi Võrguettevõtja) ja võrguteenuse kasutaja (edaspidi Ostja) vahel (edaspidi koos nimetatud Pooled) ning need on võrguteenuste osutamise lepingu ehk võrgulepingu (edaspidi Lepingu) lahutamatuks lisaks.

1.2. Tingimused kuuluvad kohaldamisele Poolte vahelistes lepingulistes suhetes alates Tingimuste kehtestamise päevast.

1.3. Tingimused ei reguleeri Ostjale elektrienergia müümist.

1.4. Lepingus määratakse kindlaks Liitumispunkti asukoht, Mõõtepunkt, Tarbimiskoht, arveldamise kord, Lepingu alusel tarbitava võrguteenuse kasutamise maksimaalsed võimsused ja Lepingu Poolte andmed jm. tingimused. Leping sõlmitakse kirjalikus vormis.

1.5. Võrguettevõtja selgitab Ostjale tema soovi korral Tingimuste ja Lepingu sisu ning neist tulenevaid Poolte õigusi ja kohustusi.

1.6. Lepingu sõlmimisega kinnitab Ostja, et on tutvunud lepinguga, tingimustega ja hinnakirjaga, on nendest aru saanud ning nõustub nendega.

 

2. MÕISTED

 

2.1. Lepingus, Tingimustes ja hinnakirjas kasutatakse mõisteid elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides toodud tähenduses:

2.1.1 EIC kood – turuosalise või mõõtepunkti unikaalne identifikaator, mille alusel toimub turuosalise või mõõtepunktiga seotud andmevahetus, sh elektrimüüja valimiseks ja vahetamiseks toimuv andmevahetus.

2.1.2. Elektrienergia - võrgust saadav ja/või võrku antav aktiiv- (jaotatakse ajaliselt tsoonidesse – päevaenergia, ööenergia ja koguenergia) ja reaktiivenergia.

2.1.3. Elektrikatkestus – Liitumispunktis pinge puudumine ühes või mitmes faasis.

2.1.4. Elektripaigaldis - elektrienergia edastamiseks, muundamiseks, mõõtmiseks, müügiks või tarbimiseks kasutatavate seadmete, juhtide ja tarvikute paigaldatud talitluslik kogum.

2.1.5. Edastamistasu päevatariif – esmaspäevast reedeni talvise vööndiaja järgi kell 7.00 kuni 23.00. (suvel 8.00 kuni 24.00) edastatava päevaenergia tariif (mõõtühik –  senti/kWh). 

2.1.6. Edastamistasu öötariif – esmaspäevast reedeni talvise vööndiaja järgi kella 23.00 kuni 7.00 ning laupäeval ja pühapäeval ööpäevaringselt edastatava ööenergia tariif (mõõtühik – senti/kWh)  .

2.1.7. Kasutusvõimsus – Liitumispunkti võrguühenduse perioodi maksimaalne tunni aktiivenergia kogus.

2.1.8. Liitumispunkt – Ostja kasutuses oleva(te) või Ostjale kuuluva(te) energiaseadme(te) ühenduskoht Võrguettevõtja elektrivõrguga. Liitumispunkt määratakse kindlaks liitumislepinguga, piiritlusaktiga või muude kokkulepetega. Nende puudumisel on Liitumispunkt Ostja Liitumisjuhtmestiku (energiaseadmete) klemmidel, mis asuvad temale kuuluva või tema kasutuses oleva maa-ala piiril või selle vahetus läheduses paikneval õhuliini mastil, kaablivõrgu transiitkilbis või alajaama jaotusseadmes. Mitmekorterilise elamu Liitumispunkt on elamu kaitsme- või transiitkilbis peakaitsme elamupoolsetel klemmidel. Liitumispunkt piiritleb Võrguettevõtja ja Ostja vastutuse elektriseadmete teenindamise, korrashoiu ja juhusliku hävimise eest selliselt, et  Liitumispunktist Ostja poole jäävate energiaseadmete osas kuulub see Ostjale ja Võrguettevõtja poole jäävate energiaseadmete osas Võrguettevõtjale. Elektripaigaldises kuni Liitumispunktini ja Mõõtesüsteemid kuuluvad Võrguettevõtjale.

2.1.9. Maksetähtpäev – päev, mis on märgitud Võrguettevõtja poolt väljastatavale arvele ja/või tuleneb käesolevatest Tüüptingimustest ja see tähendab päeva, millal Ostja poolt peab olema tasumisele kuuluv summa laekunud Võrguettevõtja pangaarvele või makstud sularahas  Võrguettevõtja kassasse.

2.1.10. Mõõtepunkt – koht, kus mõõdetakse Ostjale müüdava Elektrienergia kogust ja teisi Elektrienergia parameetreid. Mõõtepunkti paigaldatakse Võrguettevõtja poolt mõõteseadmed.

2.1.11. Mõõteseadmed - arvesti(d), mõõtemuundurid, programmkell, mõõtetrafod ja muud Võrguettevõtja poolt Elektrienergia mõõtmiseks kasutatavad lisaseadmed.

2.1.12. Ostja – isik, kellega on sõlmitud kirjalik Võrguteenuste kasutamise leping.

2.1.13. Peakaitse – Liitumispunkti ja/või Tarbimiskoha maksimaalset tarbimist piirav seade, mille suurus fikseeritakse Lepingus.

2.1.14. Tüüpkoormusgraafik – tarbijate grupile rakendatav vahend tarbimise prognoosimiseks kauplemisperioodide kaupa. Tüüpkoormusgraafiku(d) kooskõlastab Konkurentsiamet.

2.1.15. Tarbimiskoht – koht (Ostja elektripaigaldise osa), kus Ostja kasutab või võib kasutada Elektrienergiat ja/või võrguteenuseid.

2.1.16. Viivis - sanktsioon Lepingus ettenähtud makse mittetähtaegse tasumise eest. Viivist on õigus arvestada 0,1 % päevas mittetähtaegselt laekunud makse summalt alates Maksetähtpäevale järgnevast päevast kuni makse tegeliku laekumise päevani.

2.1.17. Võrguettevõtja – elektriettevõtja, kes osutab võrgu kaudu võrguteenuseid.

2.1.18. Võrguteenus - Võrguettevõtja poolt Ostjale osutatavad teenused, sealhulgas võrguühenduse kasutamise võimaldamine liitumispunktis kokkulepitud ulatuses, elektrienergia edastamine liitumispunktini (tootja puhul alates liitumispunktist) ning võrku siseneva ja sealt väljuva elektrienergia koguse kindlaksmääramine.

2.1.19. Võrguühendus – elektriline ühendus Liitumispunktis, mis teeb Ostjal võimalikuks osta Elektrienergiat või võrguteenuseid Lepingus sätestatud tingimustel ja korras.

2.1.20. Vääramatu jõud – mistahes ettenägematu asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks (näiteks: tulekahju, plahvatus, loodusõnnetus, erandlikud ilmastikuolud (nagu äike, liinide projekteerimisnorme ületav tuul, jäide, lumetuisk), majandusblokaad, sõda, streik, terrorismiakt, eriolukorra või erakorralise seisukorra väljakuulutamine, kolmandate isikute tegevusest põhjustatud olukorrad, elektri tootmise või tarbimise piiramine õigusaktis või Lepingus või Tingimustes sätestatud juhtudel ja korras).

 

3. VÕRGUTEENUSTE OSUTAMINE

 

3.1. Võrguettevõtja osutab Ostjale võrguteenuseid Võrguettevõtja elektrivõrguga liidetud Ostja Tarbimiskoha Liitumispunktis vastavalt Tingimustele ja Lepingule. 

3.2 Võrguettevõtja osutab võrguteenuseid ja nendega seotud lisateenuseid vastavalt majandus-ja kommunikatsiooniministri määrusele „Võrgutasude kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral“.

3.3. Pooled tagavad nende omandis või valduses olevate elektripaigaldiste korrashoiu ja käidu vastavuses Eestis kehtivate õigusaktidega, standarditega ning tehniliste eeskirjade ja normidega.

3.4. Pooled hoiavad ja kasutavad oma elektripaigaldisi nii, et need ei tekitaks elektrisüsteemis häireid ega halvendaks elektrienergia jaotamist. Samuti kasutavad pooled elektripaigaldisi nii, et teiste isikute elektripaigaldistele ei tekiks õigusaktidele või eeskirjadele mittevastavaid kõrvalmõjusid või häireid.

3.5. Võrguettevõtja tagab liitumispunktis pinge vastavuse Eestis kehtivale pingestandardile. Käesolevate Tingimuste kehtestamise ajal kehtib standard EVS - EN–50160:2010 “Elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused”. Võrguettevõtja ei vastuta nimetatud standardist erineva sageduse kõikumise eest Vääramatu jõu esinemisel. Võrguettevõtja ei vastuta pinge kvaliteedi alanemise eest elektriseadmetes, mis asuvad Liitumispunktist Ostja pool, samuti juhul, kui pinge kvaliteet alanes Vääramatu jõu mõjul.

3.6. Võrguettevõtja tagab Liitumispunktist Võrguettevõtja pool olevate elektriseadmete, samuti Liitumispunktist Ostja pool asuvates Mõõtepunktides Võrguettevõtja mõõteseadmete korrasoleku ja vastutab Elektrienergia kvaliteedi alanemise eest elektriseadmetes, mis paiknevad üksnes enne Võrguettevõtja pool olevat liitumispunkti. Võrguettevõtja haldab temale kuuluvat elektrivõrku kuni Liitumispunktini ning seal hulgas ka Mõõtesüsteeme. Võrguettevõtja tagab Ostja Tarbimiskoha Liitumispunkti Elektrienergiaga varustamise vastavalt Lepingus kokkulepitule, kusjuures Elektrikatkestuse summaarne kestvus ei ületa seadusandlusega kehtestatud võrguteenuste kvaliteedinõuetes ette nähtud ajavahemikke. Võrguettevõtja kohustub pidama elektrikatkestuste arvestust ning kvaliteedinõuete rikkumise korral vähendama võrgutasu vastavalt seadusandlusele.

3.7. Ostja ei või kasutada elektriseadmeid, mis alandavad Elektrienergia kvaliteeti ja varustuskindlust võrreldes kehtivate nõuetega, häirivad teiste elektriseadmete kasutamist või mille kasutamine on Eesti Vabariigis kehtestatud normide kohaselt keelatud.

3.8. Ostja võib kasutada võrguühendust üksnes võrgu läbilaskevõime piires ning ei või suurendada Võrguettevõtja poolt lubatud peakaitsmete rakendusvoolu.

3.9. Ostja peab kooskõlastama Võrguettevõtjaga reservlülitusautomaatide, elektrijaamade ülesseadmise ja oma elektrivarustusskeemi muutmise, mis toob kaasa muudatused liitumispunkti võrguühenduse skeemis.

3.10. Ostjal on õigus kontrollida Võrguettevõtja alajaamas asuvaid Ostja elektripaigaldisi, päevasel ajal, teatades sellisest soovist Võrguettevõtjale kirjalikult mõistliku aja ette. Teatega edastab Ostja Võrguettevõtjale volitatud isikute nimekirja, kes peavad omama nõutavat kvalifikatsiooni.

3.11. Ostja peab tagama tema valdustesse Võrguettevõtja poolt paigaldatud seadmete säilimise.

3.12. Võrguettevõtjal on igal ajal õigus kontrollida Ostja Tarbimiskohta ja Mõõtepunkti, samuti Ostja või kolmandate isikute valduses olevat Võrguettevõtja energiaseadmeid või Liitumispunkti ja Mõõtepunkti vahel paiknevaid energiaseadmeid.

3.13. Kui Ostja ei ole 3 (kolme) aasta jooksul võrguühendust kasutanud ja/või ei ole tasunud võrguühenduse kasutamise eest, ei pea Võrguettevõtja tagama võrguühenduse kasutamise võimalust. 

 

4. ELEKTRIKATKESTUSED

 

4.1. Katkestuse kestus on ajavahemik, mis algab hetkest, kui võrguettevõtja sai teada või pidi teada saama katkestusest tema võrgus, ja lõpeb, kui elektrivarustus on taastatud. Katkestusena ei käsitata kuni 3-minutist elektrivarustuse katkemist avariiautomaatikaseadme toimimise ajal.

4.2. Ostja teavitab Võrguettevõtjat elektrikatkestustest Võrguettevõtja poolt selleks avaldatud rikete telefonil või muude sobivate kanalite kaudu.

4.3. Elektrikatkestust ei käsitleta Lepingu rikkumisena ja katkestuste aega ei arvata p.4.1 ettenähtud katkestuse hulka kui elektrikatkestus on tingitud mõnest alljärgnevast põhjusest:

4.3.1 vääramatust jõust, riigi- ja valitsemisorganite otsustest või Ostjaga kooskõlastatud tingimustest;

4.3.2. elektrisüsteemi Ostjate tarbimist piiratakse süsteemihalduri nõudel elektrisüsteemi toimimise tagamiseks erakorralistes olukordades. Sellisel juhul peab Ostja täitma Võrguettevõtja poolt Ostjale edastatud tarbimise piiramise nõudeid;

4.3.3. kui sellega hoitakse ära oht elule, tervisele või varale;

4.3.4. Ostja tegevusest, mis põhjustas Võrguettevõtja seadmete väljalülitumise;

4.3.5. Ostja tegevusest või tegevusetusest, mis tõi kaasa Lepingu tingimuste või käesolevates Tingimustes sätestatud kohustuste rikkumise, nagu näiteks, kuid mitte ainult: lepingulise kasutusvõimsuse ja peakaitsme rakendusvoolu ületamise, vastavate seadmete rikkumise või nende väljalülitumise jms.

4.3.6. Tingimuste punktis 8.1. nimetatud võrguühenduse katkestamisest Võrguettevõtja poolt, kui Ostja on jätnud tasumata Lepingu alusel tasutava rahasumma või muul viisil oluliselt rikkunud Lepingus ettenähtud kohustust.

4.3.7. kui katkestus on tingitud Võrguettevõtja personali või Lepingu täitmisega, sh. mõõteseadmete osas kontrolli teostamisega seotud isiku personali mittelubamisest Ostja Tarbimiskohas paiknevate mõõteseadmete, peakaitsmete ja nende sekundaarahelate juurde;

4.3.8. Elektrienergia ebaseaduslikust tarbimisest Ostja poolt.

4.4. Ostja peab arvestama elektrikatkestuse riskiga ja võtma tarvitusele sellekohased mõistlikud abinõud raskete tagajärgede vältimiseks (katkestamata toiteallikate, liigpinge ja rikkevoolu kaitseseadmete jms. rajamine), eriti juhul, kui elektrikatkestus Ostja juures võib põhjustada raskeid tagajärgi inimelule, tervisele vm. asjadele analoogsetes olulistes valdkondades.

4.5. Võrguettevõtja teavitab Ostjat plaanilistest Elektrikatkestustest vähemalt 2 (kaks) päeva ette vastavalt p.10.5.

 

5. ELEKTRIENERGIA MÕÕTMINE

 

5.1. Võrguettevõtja fikseerib Ostjale müüdava Elektrienergia ja Võrguteenuse koguse Mõõtepunkti paigaldatud Mõõteseadmete näitude alusel. Elektrienergia ja Võrguteenuse tarbimise arvestamise aluseks saavad olla üksnes mõõteseadmed, nende ahelad, ja vahetult enne neid asetsev aparatuur, mis on Võrguettevõtja poolt nõuetekohaselt plommitud, va. ajutised mõõtesüsteemita Ostjad (pauðaaltarbijad).

5.2. Ostjad, kellel on kaugloetav mõõtesüsteem, ei pea Võrguettevõtjale mõõteandmeid teatama. Ostjad, kellel on vastavalt Lepingule kohustus mõõteandmeid ise teatada, võtavad Võrguettevõtjaga kokkulepitud arveldusperioodi viimase kuu viimasel päeval mõõteandmed ja teatavad need Võrguettevõtjale 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

5.3 Kui Võrguettevõtjal puuduvad mõõdetud või teatatud andmed Ostja eelmise kalendrikuu elektrienergia ja võrguteenuse kasutamise kohta, prognoosib Võrguettevõtja vajaliku elektrienergia ja võrguteenuse koguse tarbimisgraafiku alusel. Kui täpsete andmete selgumise korral prognoositud kogus mõõdetud kogusest erineb, esitab Müüja tasaarvestuse järgmise arveldusperioodi arvel.

5.4. Peakaitsmed ja Mõõtepunkt peavad reeglina asuma Võrguettevõtja ja Ostja elektriseadmete Liitumispunktis. Kui Mõõtepunkt ei asu Liitumispunktis, liidetakse või lahutatakse mõõdetud Elektrienergiale arvestuslikud elektrienergia kaod, kusjuures kao arvestuse aluseks olev näitaja (%) fikseeritakse Lepingus.

5.5. Ostja ei või Võrguettevõtja nõusolekuta teha lülitustoiminguid Võrguettevõtja elektripaigaldises.

5.6. Ostja ei või rikkuda Võrguettevõtja poolt paigaldatud mõõtesüsteemide plomme, ei või mõõtesüsteeme maha võtta, ümber paigaldada ega ümber ehitada. Sellise tegevuse järgset tarbimist käsitletakse elektrienergia ja võrguteenuse ebaseadusliku kasutamisena.

5.7. Mõõteseadmete tehniline ja metroloogiline teenindamine, rikete kõrvaldamine, uute mõõteseadmete paigaldamine jmt. toimub Võrguettevõtja poolt ja Võrguettevõtja kulul. Ostja soovil mõõteseadmete ümberehitamine (ümberpaigaldamine) toimub Ostja kulul.

5.8. Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuste maht ja maksumus määratakse seadusandluses sätestatud korras.

5.9. Mõõteseadmete perioodiline vahetamine või asendamine või vahetamine rikke korral ei nõua uue Lepingu sõlmimist. Mõõteseadmete vahetamine fikseeritakse sellekohase aktiga.

5.10. Mõõteseadmete rikete korral, mis ei ole põhjustatud Ostja tegevusest või tegevusetusest määratakse võrguteenuse kogused arvutuslikul teel, võttes arvesse eelmiste või tulevaste perioodide tarbimist, sesoonsust, kontrollmõõtmisi, lepingulisi suurusi jne.

5.11. Kui mõõtevahendi kontrollimisel ilmneb, et mõõtevahendi viga on lubatust suurem, on pooltel õigus nõuda võrguteenuse koguste ümberarvestamist tagasiulatuvalt kuni 12 kuud

5.12. Ostjal on õigus esitada Võrguettevõtjale kirjalikult nõudmine mõõtesüsteemi erakorralise kontrolli teostamiseks. Kui taatlemisel selgub, et mõõtevahend osutus nõuetele mittevastavaks, kannab kulud Võrguettevõtja. Muudel juhtudel kannab kulud Ostja Võrguettevõtja hinnakirja alusel, millele lisandub mõõtevahendi taatlemise tasu. Kui mõõteseadme viga on suurem kui lubatud, on poolel õigus nõuda võrguteenuste mahu ümberarvestamist tagasiulatuvalt kuni 12 kuud

5.13. Võrguettevõtja ei paigalda mõõtepunkti mõõteseadet, kui Ostja 1-faasilise elektripaigaldise nimivool madalpingel ei ületa 1A ja Ostja mõõteseadme paigaldamist ei soovi. Edastatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu määrab Võrguettevõtja sellisel juhul 1A voolu ja kasutustundide alusel ning Ostja tasub võrguteenuste eest edastamistasu põhitariifiga.

5.14. Mõõtepunkti kohta esitab Võrguettevõtja andmevahetusplatvormile tunnipõhised aktiivenergia koguste mõõteandmed. Kui mõõteseade ei mõõda elektrienergia koguseid tunnipõhiselt, jaotab Võrguettevõtja elektrienergia koguse tunnipõhiseks tüüpkoormusgraafikut kasutades.

5.15. Ostja tagab tema omandis või valduses oleval territooriumil ja/või ehitises paiknevate plommitud kaitseseadmete, mõõtesüsteemide ja mõõtmata vooluahelate plommide puutumatuse ning peab lubama Võrguettevõtjale või Lepingu täitmisega seotud muu isiku personalile töökohustuste täitmisel ilma liigse viivituseta vaba ning tasuta juurdepääsu nimetatud seadmete juurde.

5.16. Ostja peab koheselt teavitama Võrguettevõtjat Ostja Tarbimiskohas asuvate elektriseadmete ja/või mõõteseadmete riketest, kahjustustest, kaotsiminekust või hävimisest. Punktis 5.15. nimetatud kohustuste rikkumise heastamine, samuti Ostja süül kadunud või hävinud elektripaigaldiste, mõõteseadmete ja nende plommide taastamine nõuetele vastavaks toimub Võrguettevõtja poolt Ostja kulul. Nimetatud kulud peavad vastama Võrguettevõtja hinnakirjale või Võrguettevõtja hinnakirjas fikseerimata tööde puhul nende faktilistele kulutustele.

5.17. Võrguettevõtja teostab tema poolt Ostja Tarbimiskoha Mõõtepunkti paigaldatud mõõteseadmete metroloogilist ja tehnilist teenindamist (kohapealne kontroll, perioodiline vahetus, taatlemine). Mõõteseadmete taatlemine toimub kooskõlas kehtiva seadusandlusega.

 

 

6. VÕRGUTASUD

 

6.1. Ostja tasub Võrguettevõtjale Võrguteenuse eest võrgutasude alusel, mis on kehtestatud kooskõlas Elektrituruseadusega ja avaldatud Võrguettevõtja kodulehel. Samuti on info kehtivatest võrgutasudest tööpäeviti tööajal kättesaadav Võrguettevõtja asukohas.

6.2. Võrguettevõtja teatab Ostjale võrgutasude muutumisest kooskõlas Elektrituruseadusega 90 päeva enne uute võrgutasude kehtivuse algust vähemalt ühe üleriigilise levikuga ajalehe kaudu. Võrguettevõtja esitab võrguteenuse arved uute võrgutasudega nende kehtimise päevast Lepingusse muudatust tegemata.

6.3. Võrguteenuse hinnapaketi vahetamisel tasub Ostja teenustasu vastavalt Võrguettevõtja hinnakirjale. Võrguteenuse hinnapaketti on õigus vahetada tasuta, kui eelmisest paketi vahetusest on möödas vähemalt 12 kuud.

6.4. Ostja tasub tema soovil tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest vastavalt Võrguettevõtja hinnakirjale.

6.5. Kui Ostja valib hinnapaketi, mis nõuab mõõtesüsteemi ümberseadistamist tasub Ostja ümberseadistamisega seotud kulutused vastavalt Võrguettevõtja lisateenuste hinnakirjale.

6.6. Uute tariifidega mittenõustumisel on Ostjal õigus lõpetada Leping enne uute tariifide jõustumist, teatades sellest kirjalikult Võrguettevõtjale vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva ette.

 

7. VÕRGUTEENUSE EEST TASUMINE

 

7.1. Võrguettevõtja esitab Ostjale arveid ning Ostja tasub Võrguettevõtjale Võrguteenuse eest Lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras Võrguettevõtja kehtiva hinnakirja alusel, millele lisanduvad elektriaktsiis, taastuvenergia tasu ja käibemaks.

7.2. Ostja kohustub tasuma Võrguettevõtjale Võrguteenuse eest vastavalt Tingimustele ja Lepingule ning makseprobleemide ilmnemisel teatama nendest koheselt Võrguettevõtjale.

7.3. Arveldusperiood on üldjuhul 1 (üks) kalendrikuu.

7.4. Sõltuvalt Ostjale edastatud elektrienergia kogusest ja võrguteenuste mahust ja tarbimise perioodilisusest võivad Pooled kokku leppida muus arveldusperioodi pikkuses. 

7.5 Kui Ostja ja Võrguettevõtja on kokku leppinud ampripõhise hinnapaketi rakendamises ning Tarbimiskohal on mitu Liitumispunkti, siis tasub Ostja iga Liitumispunkti lõikes eraldi.

7.6. Võrguettevõtja hinnakirjas on fikseeritud 3-faasilise võrguühenduse kasutamise tasu 3 x 380 V pinge korral. Kui Ostja tarbimiskoha liitumispunktis asub ühefaasiline võrguühendus, tasub Ostja võrguühenduse kasutamise tasu Võrguettevõtja hinnakirjas märgitud 3–faasilise võrguühenduse tasu aluseks võttes, jagades hinnakirjas märgitud kolmefaasilise võrguühenduse kasutamise ampripõhise tasu kolmega.

7.7. Kui Ostja ja Võrguettevõtja on leppinud kokku Võrguteenuse eest tasumiseks kilovatipõhise võimsustasu, siis tellib Ostja tarbimiskohas asuvasse igasse liitumispunkti võrguühenduse maksimaalse kasutusvõimsuse järgmiseks 12 kuuliseks tellimisperioodiks, mis algab alates 01.detsembrist ja kestab kuni 30.novembrini. Kui tellimus esitatakse tellimisperioodi keskel, siis kehtib see tellimisperioodi lõpuni. Tellimus järgmiseks tellimisperioodiks esitatakse hiljemalt 20. septembriks. Esitatud tellimust tellimisperioodil vähendada ei saa.

7.7.1. Ostjal on võimalik juba tellitud Võrguteenuse kasutamisvõimsust tellimisperioodi jooksul üksnes suurendada, teavitades sellest Võrguettevõtjat enne kasutamise kuu algust kirjalikult 5 päeva ette, kui tellimisperioodiks tellitud võimsust suurendatakse kuni 0,2 MW või 35 päeva ette, kui tellitud võimsust soovitakse suurendada üle 0,2 MW.

7.7.2. Kui Ostja Tarbimiskohas on mitu sama nimipingega Liitumispunkti ja nende osas on kokku lepitud Võrguteenuse osutamine sama Võrguteenuse hinnapaketiga, võib Ostja tellida tarbimiskohale summaarse maksimaalse üheaegse kasutusvõimsuse eelseisvaks tellimisperioodiks.

7.7.3. Kui ühe kalendrikuu jooksul mõõdetud maksimaalne kasutusvõimsus on võrdne tellitud kogusega või on see on tellitust väiksem, tasub Ostja selles kuus võrguühenduse kasutamise tasu tellitud koguse eest hinnakirjas toodud võrguühenduse kasutamise kilovatipõhise tasu 1/12 osaga.

7.7.4. Kui ühe kalendrikuu jooksul mõõdetud maksimaalne kasutusvõimsus on tellitust suurem kuni 1,1 korda, tasub Ostja selles kuus mõõdetud koguse eest hinnakirjas toodud võrguühenduse kasutamise kilovatipõhise tasu 1/12 osaga.

7.7.5. Kui kalendrikuu jooksul mõõdetud maksimaalne kasutusvõimsus on tellitust suurem 1,1 kuni 1,5 korda, tasub Ostja selles kuus võrguühenduse kasutamise tasu tellitud koguse eest 1-kordse ja ületatud koguse eest 2-kordse hinnakirjas toodud võrguühenduse kasutamise kilovatipõhise tasu 1/12 osaga.

7.7.6. Kui kalendrikuu jooksul mõõdetud maksimaalne kasutusvõimsus on tellitust suurem üle 1,5 korra, tasub Ostja selles kuus võrguühenduse kasutamise tasu tellitud koguse eest 1-kordse ja ületatud koguse eest 3-kordse hinnakirjas toodud võrguühenduse kasutamise kilovatipõhise tasu 1/12 osaga.

7.7.7. Punktides 7.7.4.-7.7.6. sätestatud juhtudel loetakse mõõdetud maksimaalne kasutusvõimsus alates järgmisest kuust Ostja tellitud maksimaalseks kasutusvõimsuseks.

7.8. Võrguettevõtja väljastab Ostjale arve pärast arveldusperioodi lõppemist 01.-10. kuupäeval, sealhulgas võttes arvesse Ostja poolt esitatud arvesti näidud.

7.9. Arve väljastatakse Ostjale vastavalt kokkulepitule paberkandjal või elektrooniliselt.

7.10. Arve mitteõigeaegne kättesaamine ei vabasta Ostjat arve tähtaegse tasumise kohustusest. Kui Ostja ei ole arvet kätte saanud 10 (kümne) päeva jooksul peale arvesti näidu Võrguettevõtjale teatamise kuupäeva, siis teavitab ta sellest viivitamatult Võrguettevõtjat, kes väljastab koheselt arve duplikaadi. Kui Ostja ei ole 15 (viieteistkümne) päeva jooksul peale arvesti näidu Võrguettevõtjale teatamise kuupäeva arve mittelaekumisest Võrguettevõtjat teavitanud, loetakse, et Ostja on arve õigeaegselt kätte saanud.

7.11. Arvet ei väljastata, kui arve summa on väiksem Võrguettevõtja poolt kodulehel avaldatud miinimumväärtusest. Sellisel juhul lülitatakse andmed kasutatud Võrguteenuse eest järgnevasse Ostjale väljastatavasse arvesse. Ostja soovil esitatakse ka miinimumväärtusest väiksem arve.

7.12. Kui Ostjale väljastatakse arve võrguteenuste eest koos üldteenuse elektrienergiaga, siis väljastab Võrguettevõtja Ostjale arve peale kalendrikuu lõppu ja hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast arvelduskuu kauplemisperioodide Üldteenuse hinna avaldamist.

7.13. Ostja maksab Võrguettevõtjale võrguteenuste eest ja muud Lepingust tulenevad tasud arvete alusel nendel märgitud maksetähtpäevadeks.

7.14. Ostja on kohustatud tähtaegselt tasuma Lepingust tulenevaid makseid. Kui Ostja ei tasu Võrguettevõtjale kokkulepitud või arvel näidatud summat Maksetähtpäevaks, siis on Võrguettevõtjal õigus arvestada ja nõuda Ostjalt Viivise tasumist. Arvete osalisel tasumisel kustutatakse võlgnevusest kõigepealt Viivis ning seejärel põhivõlgnevus, kusjuures varem sissenõutavaks muutunud summad kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud summasid. Makse loetakse tasutuks selle laekumise päeval Võrguettevõtja arveldusarvele või tasumise päeval Võrguettevõtja kassasse või Eesti Posti kontorisse. Ostja kohustub tasuma ka võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud, sh. seoses inkassoteenuse kasutamisega kolmandatele isikutele makstud tasud.

7.15. Kui Ostja osaliselt või täielikult keeldub aktsepteerimast Võrguettevõtja poolt saadetud arvet või makseteatist, kohustub ta sellest Võrguettevõtjale koheselt, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul kirjalikult teatama, märkides mitteaktsepteerimise põhjused. Arve osalise mitteaktsepteerimise korral on Ostja kohustatud tasuma arve aktsepteeritava osa vastavalt maksetähtajale. Võrguettevõtja on kohustatud hiljemalt 10 päeva jooksul, arvestades Ostja teatise kättesaamise päevast kontrollima mitteaktsepteerimise põhjuseid ja teatama Ostjale kontrolli tulemustest. Kontrolli läbiviimisest tulenevalt võib Võrguettevõtja määrata arve tasumiseks uue Maksetähtpäeva. Juhul, kui arve mitteaktsepteerimine oli põhjendamatu, tasub Ostja Võrguettevõtjale kontrolli läbiviimisega tekitatud kulud Võrguettevõtja hinnakirja alusel. Juhul, kui arve mitteaktsepteerimine oli põhjendatud, tasub Võrguettevõtja Ostjale tekitatud otsesed kulud.

7.16. Ostjale, kes on kohustatud esitama perioodiliselt arvestinäidud, kuid jätab need teatamata, on Võrguettevõtjal õigus esitada arve, võttes Võrguettevõtja valikul aluseks kas Võrguettevõtja poolt fikseeritud Ostja mõõteseadme näidud, või prognoosarve eelmiste perioodide keskmise tarbimise või oodatava tarbimise. Ostja on kohustatud nimetatud alusel koostatud arve tasuma. Kui Ostja on korduvalt jätnud näidud Võrguettevõtjale teatamata, on Võrguettevõtjal õigus ostja poolt tarbitud võrguteenuse ja elektrienergia koguste täpsustamiseks võtta arvesti näidud ning esitada Ostjale täiendav arve, sealhulgas näitude võtmise eest vastavalt kehtivale hinnakirjale. Eksliku prognoosimise vältimiseks peab Ostja, kellel on kohustus teatada arvestinäite, teavitama Võrguettevõtjat tarbimise ajutisest peatamisest.

7.17. Lepingust tulenevad maksed kuuluvad tasumisele Eestis käibel olevas maksevahendis.

7.18. Võrguettevõtja võib Ostjalt nõuda Lepingust tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks tagatist, kui:

7.18.1. Ostja on korduvalt rikkunud Lepingus sätestatud tasumise kohustust; 

7.18.2 Võrguettevõtja on katkestanud ajutiselt Ostja võrguühenduse Ostja poolt võrguteenuse eest tasumisega viivitamise tõttu;

7.18.3. Ostja on teatanud oluliselt ebaõigeid arvestinäite;

7.18.4. Ostja on rohkem kui neljal korral aastas hilinenud maksete tasumisega üle 15 päeva;

7.18.5. Ostja juures avastatakse mõõtesüsteemi rike, selle moonutamine, mõõtesüsteemide või nende plommide rikkumine, kaotsiminek või hävimine, mis toimus Ostja kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise tulemusel või Ostja muu tegevuse või tegevusetuse tulemusel;

7.18.6. Ostja suhtes esitatakse pankrotihoiatus või pankrotiavaldus või alustatakse pankroti- või likvideerimismenetlust või muudest asjaoludest on ilmne, et Ostjal võib lähiajal osutuda võimatuks täita koheselt lepingust tulenevaid kohustusi või ilmnevad muud asjaolud, mille tulemusena võib tekkida põhjendatud kahtlused Ostja maksevõimes.

7.19. Lepingu täitmise tagamiseks võib Võrguettevõtja:

7.19.1. rakendada Võrguteenuse eest tasumisel ettemaksu kuni 25% ulatuses eelmise kuue kalendrikuu tarbimisest, teatades Ostjale tasumise korra muutumisest enne tarbimiskuu või muu makseperioodi algust. Ostja peab arve tasuma Võrguettevõtjale arvel näidatud Maksetähtpäevaks enne tarbimiskuu või muu tarbimisperioodi algust. Ettemaksega elektrienergia eest tasumise perioodi pikkuse määrab Võrguettevõtja vastavalt Ostja maksekäitumisele, kuid see ei saa olla pikem kui 10 (kümme) kuud kui Ostja on tasunud nimetatud perioodi jooksul makseid õigeaegselt. Võrguettevõtja ei tasu Ostjale ettemaksu eest intressi;

7.19.2. nõuda Ostjalt Lepingu kehtivuse perioodiks Ostja Lepingust tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks tagatist (tagatisraha, pant, garantiikiri, hüpoteek jne.), mille suurus on võrdeline kuni Ostja varasema tarbimise 3 (kolme) kuu maksumusega või varasema tarbimise puudumisel 3 (kolme) kuu prognoositava tarbimise mahuga. Ostja peab tagatise esitama Võrguettevõtja poolt kirjalikult teatatud tähtajaks. Tagatistasult arvestatakse intressi tagatistasu kokkuleppes sätestatud määras ja korras.  Rahalise tagatise korral Lepingu lõpetamisel tagastab Võrguettevõtja Ostjale tagatise, tasaarvestades vajadusel ühepoolselt Võrguettevõtja nõude Ostja vastu Ostja nõudega tagatise tagastamiseks.

 

8. VÕRGUÜHENDUSE KATKESTAMINE

 

8.1. Võrguettevõtjal on õigus katkestada Ostja Tarbimiskoha Liitumispunktis võrguühendus, kui Ostja:

8.1.1. ei ole tasunud lepingu alusel tasutava rahasumma, s.h. viiviseid, Lepingus määratud korras ja Maksetähtpäevaks või

8.1.2. on muul viisil oluliselt rikkunud Lepingus või Tingimustes sätestatud kohustust.

8.2.Võrguühendus katkestatakse, kui katkestamise teate saatmisest on möödunud vähemalt 15 päeva ning Ostja ei ole võrguühenduse katkestamise aluseks olnud asjaolu selle aja jooksul kõrvaldanud ega sellest võrguettevõtjat teavitanud. Füüsilisest isikust Ostjale edastatakse teade tähtsaadetisena.

8.3 Kui võrguühendus katkestatakse põhjusel et füüsilisest isikust Ostja on jätnud Võrguettevõtjaga sõlmitud lepingus ettenähtud rahasumma tasumata raskest haigusest või töötuks jäämisest põhjustatud ajutise maksejõuetuse tõttu, võib Ostja selle asjaolu kohta edastada Võrguettevõtjale kirjaliku teate, millele on lisatud nimetatud asjaolu kinnitav tõend. Ostja kirjaliku teate ja tõendid saanud Võrguettevõtja võib füüsilisest isikust Ostja võrguühenduse katkestada pärast seda, kui Ostja ei ole võrguühenduse katkestamise aluseks olnud asjaolu katkestamise teate saatmisest 30 päeva jooksul kõrvaldanud ja sellest Võrguettevõtjat teavitanud.

8.4 Kui võrguühendus katkestatakse põhjusel, et Lepingus ettenähtud rahasumma on jäetud tasumata, võib võrguühenduse ajavahemikuks 1. oktoobrist kuni 30. aprillini katkestada hoones või selle osas, mis on eluruum ning mida kasutatakse alalise elukohana ja köetakse täielikult või peamiselt elektrienergia abil, üksnes pärast seda, kui punktis 8.2. nimetatud katkestamise teate saatmisest on möödunud vähemalt 90 päeva ja Ostja ei ole võrguühenduse katkestamise aluseks olnud asjaolu selle aja jooksul kõrvaldanud ning sellest Võrguettevõtjat teavitanud.

 8.5. Võrguettevõtjal on õigus katkestada Ostja Tarbimiskoha Liitumispunktis võrguühendus viivitamatult, kui Ostja:

8.5.1. kasutab elektriseadmeid või elektripaigaldisi, mis halvendavad Elektrienergia kvaliteeti või varustuskindlust Võrguettevõtja elektrivõrgus;

8.5.2. on rikkunud või eemaldanud plommitud kaitsmeid (kaitsmelüliteid), mõõteseadmeid, muutnud ühendusskeemi, Liitumispunkti ja Mõõtepunkti vahel on fikseeritud ebaseaduslik tarbimine või on fikseeritud muu ebaseadusliku tarbimise juhtum;

8.5.3. ei taga Võrguettevõtja selleks volitatud esindajate juurdepääsu Mõõtepunkti, või Ostja või kolmandate isikute valduses, kuid Võrguettevõtja omanduses olevate elektripaigaldiste juurde, või nende kontrollimiseks Liitumispunkti ja Mõõtepunkti vahelisele alale.

8.6. Võrguettevõtja ühendab Ostja süül toimunud Võrguühenduse katkestusel Ostja omanduses või valduses oleva Tarbimiskoha uuesti võrguga pärast seda, kui Ostja on tasunud Võrguettevõtjale Võrguettevõtja elektriseadmete lahti- ja külgeühendamisega seotud kulud Võrguettevõtja kehtiva hinnakirja alusel.

 

9. VASTUTUS KOHUSTUSTE RIKKUMISE EEST

 

9.1. Pooled vastutavad õigusaktides, Lepingus ja Tingimustes sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise ja teisele Poolele tekitatud kahju eest õigusaktides ja Tingimustes sätestatud korras.

9.2. Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud ja tõestatud otsese varalise kahju. Muu kahju, sh saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu.

9.3. Võrguettevõtja hüvitab Ostjale elektrikatkestusega tekitatud kahju üksnes juhul, kui kahju tulenes asjaolust, mida Võrguettevõtja sai objektiivselt ette näha, ära hoida või kontrollida ja Ostja on kandnud kahju vaatamata võimalike elektrikatkestusest tulenevate kahjustuste kaitseks rakendatud abinõudele, sealhulgas: paigaldanud arvutite ja oluliste elektriseadmete kaitseks äikesega kaasneda võivate liigpingete eest, elektrivõrgus esineda võivate kiirete pingemuutuste, sh. toitepinge lohkude eest, mis võivad põhjustada häireid Ostja elektriseadmete töös või põhjustada elektriseadmete kahjustumist, katkestamata toiteallikad ja liigpingete jm. elektrikatkestuse riski hajutamiseks mõeldud kaitseseadmed. 

9.4 Võrguettevõtjalt kahju hüvitamise taotlemiseks esitab Ostja Võrguettevõtjale hiljemalt ühe nädala jooksul pärast arvatavat kahju tekitamist avalduse, milles on toodud kahju tekkimise põhjus ja nõude sisu.

9.4.1. Võrguettevõtja korraldab Ostja avalduse põhjal kahjunõude menetlemise mõistliku aja jooksul. Võrguettevõtjal on õigus tellida täiendavaid ekspertiise, kui see on vajalik asjaoludest objektiivse ülevaate saamiseks.

9.4.2. Ostja peab osutama kaasabi menetlemise läbiviimisel, sealhulgas tutvustama Võrguettevõtjat oma elektripaigaldisega ja selle dokumentatsiooniga mahus, mis on konkreetse sündmuse uurimiseks vajalik.

9.4.3. Kui kahju tekkimise eest ei vastuta Võrguettevõtja, siis avaldust ei rahuldata ja Ostja hüvitab Võrguettevõtjale seoses kahjunõude menetlemisega tekkinud kulud.

9.4.4. Kui Võrguettevõtja vastutab kahju tekkimise eest, hüvitab Võrguettevõtja selle Ostjale mõistliku aja jooksul alates menetluse lõpetamisest.

9.5. Pool ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust Vääramatu jõu tõttu. Samuti on vabandatav kohustuse rikkumine, mis on tingitud Lepingu pooleks mitte oleva teise turuosalise (süsteemihaldur, teine võrguettevõtja, tootja, tarbija) tegevusest või tegevusetusest, sh tema elektripaigaldise mittenõuetekohasest toimimisest.

9.6. Ostja vastutab tema valduses paiknevate Võrguettevõtja elektripaigaldiste, elektri- ja mõõteseadmete ning nendel asuvate plommide säilimise ja rikkumatuse eest ning teavitab Võrguettevõtjat nende rikkumisest või kaotsiminekust, samuti ebaseadusliku elektrienergia tarbimise ning võrguteenuste kasutamisest või sellisest kahtlusest.

9.7. Ostja vastutab kõikide isikute eest, keda Ostja kasutab oma kohustuste täitmiseks, sh oma töötajate ning töövõtu või käsunduslepingu alusel Ostjaga lepingulistes suhetes olevate isikute eest.

9.8. Kui mõõtesüsteemi või selle osa kahjustamise või kaotsimineku põhjustas Ostja, hüvitab ta Võrguettevõtjale selle parandus-, vahetus-, asendus- või ümberehituskulud.

9.9. Juhul, kui Ostja ei tasu tähtaegselt Võrguteenuse eest, siis on ta kohustatud tasuma Võrguettevõtjale Viivist 0,1 % päevas Võrguettevõtja poolt väljastatud arves määratud tähtajaks.

9.10. Juhul, kui Ostja ei tasu Võrguteenuse- või viivisarvet tähtaegselt või ei täida mõnda muud Lepinguga sätestatud kohustust, mistõttu Võrguettevõtja katkestab Ostja Tarbimiskoha võrguühenduse, peab Ostja tasuma Võrguettevõtjale ka katkestamisega ja tagasi ühendamisega seotud kulutused. Enne eelnimetatud kulude tasumist ja võrguühenduse katkestamise aluseks olnud asjaolude kõrvaldamist või äralangemist ei ühendata Ostja Tarbimiskohta elektrivõrguga.

9.11. Ostja Tarbimiskohas võrguühenduse katkestamine ei lõpeta Lepingut. Mõlemal Poolel on õigus nimetatud katkestusest tingituna Leping üles öelda, teatades sellest teisele Poolele ette 30 (kolmkümmend) päeva.

9.12. Juhul, kui Ostja Tarbimiskohas võrguühenduse katkestamine toimus Ostja süül ja sellest tulenes Lepingu lõpetamine, ei võta see Võrguettevõtjalt õigust nõuda Ostjalt kõigi Lepingust tulenevate kohustuste täitmist ja Ostjalt kohustust täita need kohustused. 

 

10.TEAVITAMINE

 

10.1. Kõik teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse esitatuks ja kätteantuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele poolele  kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis Lepingus märgitud või teisele poolele teatatud kontaktandmetel, kui Lepingus või tingimustes ei ole konkreetse tahteavalduse esitamiseks eraldi kokku lepitud kindlat vormi.

10.1.1. Kirjalik teade loetakse kätteantuks, kui:

see on üle antud allkirja vastu,

see on saadetud tähtsaadetisena,

see on kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis.

kui see on saadetud postiasutuse kaudu kirjaga ja postitamisest on möödunud 10 (kümme) kalendripäeva.

10.2. Ostja teavitab Võrguettevõtjat viivitamatult kõigist asjaoludest, mis takistavad Tingimuste täitmist.

10.3. Kui ostjal on eluruum, mida kasutatakse alalise elukohana ja köetakse täielikult või peamiselt elektrienergia abil, teavitab ta sellest Võrguettevõtjat.

10.4. Ostja on kohustatud teatama Võrguettevõtjat kõikidest riketest ja tekkinud häiretest elektrivõrgu töös.

10.5. Võrguettevõtja teavitab Ostjat plaanilistest elektrikatkestustest vähemalt 2 (kaks) päeva ette. Ostja teavitamine toimub kirjaliku teate toimetamisega Ostja Tarbimiskohas asuvasse postkasti. Juhul, kui Ostjaga on sõlmitud kokkulepe Ostja teavitamiseks elektronposti, SMS sõnumite vms. elektroonilise sidevahendite kasutamise teel, siis edastatakse teade Ostjale kokkulepitud viisil. Ostja võtab tarvitusele abinõud temale elektrikatketusega tekkida võiva kahju ära hoidmiseks.

10.6. Lepinguga sätestatud kontaktandmete muutumisest teavitatakse teist poolt 7 (seitsme) päeva jooksul.

 

11. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA NÕUSOLEKUD

 

11.1. Võrguettevõtja lähtub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seadusest.

11.2. Ostja esitab Võrguettevõtjale Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud isikuandmed, s.h.: Ostja ja/või tema esindaja nime ja isikukoodi/registrikoodi, kontakt- ja tarbimiskoha andmed. Andmete muutumisel Lepingu täitmise käigus esitab Ostja Võrguettevõtjale andmete muudatused või täiendavad andmed.

11.3. Lepingule allakirjutamisega annab Ostja Võrguettevõtjale ja isikutele, keda Võrguettevõtja kasutab oma kohustuste täitmiseks, nõusoleku Lepingust ja võrguteenuste osutamisest saadud Ostja isikuandmete töötlemiseks Lepingu täitmise ja võrguteenuste osutamise eesmärgil.

11.4. Juhul, kui Ostja ei täida temaga sõlmitud Lepingu tingimusi, vaatamata Võrguettevõtja sellekohasele meeldetuletusele, on Võrguettevõtjal õigus ilma Ostja nõusolekuta töödelda ja edastada Lepingust ja võrguteenuste osutamisest saadud Ostja isikuandmeid Lepingu täitmise või täitmise tagamise eesmärgil isikutele, keda Võrguettevõtja kasutab oma kohustuste  täitmiseks (võrguühenduse katkestamiseks) ja isikutele, keda Võrguettevõtja kasutab võlgnevuse sissenõudmiseks või kellele loovutab Ostja vastu Lepingust tulenevad nõuded.

11.5. Võrguettevõtja avalikustab oma kodulehel Võrguettevõtja poolt volitatud Ostja isikuandmete töötlejate nimekirja ja andmete töötlemise eesmärgi.

11.6. Võrguettevõtjal õigus omada juurdepääsu Ostja isikuandmetele Ostja nõusolekuta kui ta taotleb teavet, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites ning sellele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

11.7. Ostjal on õigus saada teavet tema kohta kogutud andmete osas, nõuda ebaõigete andmete parandamist ning saada teavet, kellele tema andmeid on edastatud.

 

12. LEPINGU JA TINGIMUSTE MUUTMINE

 

12.1. Lepingut saab muuta poolte kokkuleppel, Lepingus või Tingimustes või seaduses ette nähtud alustel, kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis.

12.2. Lepingu muutmisest tuleb teatada kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva ette.

12.3. Ostja saab oma kontaktandmeid ja valitud hinnapaketti muuta  esitades Võrguettevõtjale avalduse või helistades klienditeeninduse telefoninumbrile.

12.4. Võrguettevõtjal on õigus ühepoolselt muuta Tingimusi. Võrguettevõtja teavitab muudatustest enne muudatuste või uute tingimuste kehtima hakkamist vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva ette kirjalikult, koos Ostjale esitatava arvega ja ühe üleriigilise levikuga päevalehe kaudu ning Võrguettevõtja interneti kodulehel.

12.5. Ostjal on muudatustega mittenõustumise korral õigus Leping üles öelda.

 

13. LEPINGU KEHTIVUS

 

13.1. Leping jõustub selle allkirjastamisest Poolte poolt või Poolte vahel kokku lepitud ajal või kui tarbimiskohas on Lepingu sõlmimise ajal võrguühendus katkestatud, siis võrguühenduse taastamise hetkest.

13.2. Leping lõpeb:

13.2.1. tähtajalise Lepingu korral Lepingus nimetatud tähtaja möödumisel;

13.2.2. tähtajatu Lepingu korral, kui Ostja teatab Võrguettevõtjale soovist Leping lõpetada kirjalikult vähemalt 30 päeva ette;

13.2.3. Poolte kirjalikul kokkuleppel;

13.2.4. Lepingu ülesütlemisel Lepingus, Tingimustes või õigusaktides ettenähtud asjaoludel ja korras;

13.2.5. äritarbija lõppemisel. 

13.3 Võrguettevõtja võib Lepingu üles öelda ja tarbimiskoha võrgust lahti ühendada, teatades Lepingu ülesütlemisest vähemalt 30 päeva ette, kui:

13.3.1. ta on võrguühenduse katkestanud Lepingu rikkumise tõttu ja see katkestus on järjest kestnud vähemalt 180 päeva ning Ostja ei ole võrguühenduse katkestamise aluseks olnud asjaolu selle aja jooksul kõrvaldanud ja elektrienergia tarbimist alustanud;

13.3.2. Ostja on oluliselt rikkunud Lepingust tulenevaid kohustusi ja ei ole rikkumist Võrguettevõtja antud mõistliku aja jooksul heastanud ning seetõttu ei saa Võrguettevõtjalt mõistlikult oodata Lepingu täitmise jätkamist.

13.4. Füüsilisest isikust Ostjat teavitab Võrguettevõtja lepingu ülesütlemisest või võrguühenduse katkestamisest tähtsaadetisena.

13.5. Võrguühenduse taastamiseks peab Ostja tasuma Võrguettevõtjale selleks tehtavad kulud.

13.6. Võrguettevõtja võib võrgulepingu üles öelda enne kokkulepitud tähtpäeva või enne 30-päevase etteteatamistähtaja lõppu, kui lepingujärgne tarbimiskoht on võõrandatud ning Ostjal puudub selle kasutamiseks seaduslik alus.

13.7. Ostja võib tähtajalise või tähtajatu võrgulepingu üles öelda, kui ta on sellest vähemalt 30 päeva ette teatanud, juhul, kui lepingu esemeks oleva võrguühenduse suhtes ei ole olemas kehtivat elektrilepingut teise isikuga, kes ei ole selle võrguühenduse osas lepingut sõlminud.

13.8. Ostja peab teatama Lepingu lõpetamise soovist kui Ostja võõrandab Tarbimiskoha (kinnistu, hooned, seadmed), vastasel juhul vastutab Ostja Tarbimiskohas kas tema või kolmandate isikute poolt tarbitud Võrguteenuse eest, sh. kohustub tasuma selle eest Võrguettevõtjale. Nimetatud vastutus lõpeb päevast, millal Ostja informeeris Võrguettevõtjat uutest Tarbimiskoha omanikest ja/või valdajatest.

13.9. Ostja teatab Lepingu lõppemisel Võrguettevõtjale arvesti(te) lõppnäidud ning võimaldab Võrguettevõtjal teostada tarbimiskoha mõõtesüsteemide ülevaatuse ja tarbimiskoha võrgust lahti ühendada. Ostja on kohustatud tasuma arvel näidatud tähtpäevaks kõik võlgnetavad summad sh. Lepingust tulenevad tasud. Kui ostja ei teata Võrguettevõtjale arvesti lõppnäite või ei võimalda Võrguettevõtjale tarbimiskoha mõõtesüsteemide ülevaatust ja tarbimiskoha võrgust lahti ühendamist, siis Ostja kohustub tasuma arve näidu alusel, mille Võrguettevõtja on fikseerinud esimesel võimalusel pärast Lepingu lõppemist.

13.10. Ostja surma korral on selle isiku pärija(te)l, kelle omandusse või valdusse jääb Tarbimiskoht, õigus taotleda kõikide Lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmist, olles eelnevalt Võrguettevõtjale täitnud kõik Lepingust tulenevad pärandaja kohustused.

 

14. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

 

14.1. Lepingust tulenevaid vaidlusi lahendavad Pooled kokkuleppe teel.

14.2. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus Elektrituruseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktiga võib teine Pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.

14.3. Lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suuda lahendada kokkuleppe teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigis kehtiva seadusandluse alusel Pärnu Maakohtus.

 

 

 

OÜ KUVART  ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED

 

 

1.ÜLDSÄTTED    

 

1.1. Käesolevad üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad elektrienergia müüki üldteenusena OÜ Kuvart (edaspidi nimetatud Võrguettevõtja) tegevuspiirkonnas ja väiketarbija (edaspidi Ostja) vahel (edaspidi koos nimetatud Pooled). Väiketarbija on kodutarbija, korteriühistu, korteriomanike ühisus ja see äritarbija, kelle elektripaigaldis on võrguga ühendatud madalpingel kuni 63-amprise peakaitsme kaudu.

1.2. Üldteenuse kasutaja on Ostja, kellel on kehtiv võrguleping Võrguettevõtjaga, kelle võrguühendus ei ole katkestatud ning kellel ei ole kehtivat Elektrilepingut ühegi Elektrimüüjaga.

1.3. Võrguettevõtja osutab üldteenust vastavalt Elektrituruseadusele ilma vastava Elektrilepingu sõlmimiseta. Üldteenuse korras elektrienergia müük algab Ostja poolt sõlmitud elektrilepingu lõppemise päevale järgnevast kuupäevast ning lõppeb Ostja poolt sõlmitud elektrilepingu alusel elektrienergia tarne alguse kuupäevale eelneval päeval.

1.4. Kui Võrguettevõtja loobub elektrienergia müügist siis nimetab ta teenust osutama tegevusloaga müüja.

1.5. Tüüptingimused kehtivad kõigi 01.01.2013 ja hiljem jõus olevate väiketarbijate võrgulepingute kohta.

 

2. MÕISTED

 

2.1. Tingimustes kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

2.1.1. Ostja – väiketarbija, kes on kodutarbija, korteriühistu, korteriomanike ühisus ja see äritarbija, kelle elektripaigaldis on võrguga ühendatud madalpingel kuni 63-amprise peakaitsme kaudu.

2.1.2. Elektrimüüja – tegevusluba omav elektrienergia tarnija, kellega Ostjal on sõlmitud nõuetekohane avatud tarne elektrileping.

2.1.3. Elektrileping – Elektrimüüjaga elektrienergia ostuks sõlmitav leping.

2.1.4. Viivis - sanktsioon Lepingus ettenähtud makse mittetähtaegse tasumise eest.

 

3. ELEKTRIENERGIA MÕÕTMINE

 

3.1. Elektrienergia mõõtmine ja üldteenuse koguste määramine toimub vastavalt Võrguettevõtja võrguteenuste osutamise tüüptingimustele ja on võrdne tarbitud võrguteenuse kogusega.

3.2. Võrguettevõtja kasutab mõõdetud andmeid. Kui Võrguettevõtjal puuduvad mõõdetud andmed väiketarbija eelmise kalendrikuu elektrienergia kasutamise kohta, prognoosib Võrguettevõtja üldteenuse osutamiseks vajaliku elektrienergia koguse tarbimisgraafiku (tüüpkoormusgraafiku) alusel. Kui täpsete andmete selgumise korral prognoositud kogus mõõdetud kogusest erineb, esitab Võrguettevõtja tasaarvestuse järgmise arveldusperioodi arvel.

 

4. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA HIND

 

4.1. Võrguettevõtja arvutab üldteenuse korras müüdava elektrienergia kalendrikuu hinna selles kuus võrgupiirkonnas üldteenuse korras müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud keskmise hinna alusel. Arvutatavale hinnale lisatakse üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum.

4.2. Võrguettevõtja avaldab kalendrikuus üldteenuse korras müüdud elektrienergia hinna (edaspidi Üldteenuse hind) koos selle aluseks olevate andmete ja arvutuskäiguga oma kodulehel (www.kuvart.ee) järgmise kuu üheksandaks kuupäevaks. Eraldi tuuakse kodulehel välja tasu elektrienergia eest ja lisatud müügimarginaal (põhjendatud kulud koos mõistliku kasumiga).

4.3. Üldteenuse hind on tasu elektrienergia eest (senti/kWh), millele lisandub käibemaks. Üldteenuse hinnale ei lisandu muid püsitasusid.

4.4. Üldteenuse põhitariifi hinna arvutab Võrguettevõtja üldteenust põhitariifi alusel tarbivate tarbijate tarbimiskoguste alusel. Üldteenuse päeva- ja öötariifi hinna arvutab Võrguettevõtja üldteenust ajatariifselt tarbivate tarbijate tarbimiskoguste alusel. Seejuures kujuneb päevatariif eelpool nimetatud tarbijate päevatariifi kehtimise ajal tarbitud koguste ja sellele vastava elektribörsi hinna alusel ning öötariif eelpoolnimetatud tarbijate öötariifi kehtimise ajal tarbitud koguste ja sellele vastava elektribörsi hinna alusel.

5. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA EEST TASUMINE

 

5.1. Võrguettevõtja esitab Ostjale arveid ning Ostja tasub Võrguettevõtjale üldteenuse elektrienergia eest vastavalt käesolevatele Tingimustele.

5.2. Ostjale väljastatakse ühine arve üldteenuse ja võrguteenuse eest.

5.3. Võrguettevõtja väljastab Ostjale arve peale kalendrikuu lõppu ja hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast arvelduskuu kauplemisperioodide Üldteenuse hinna avaldamist.

5.4. Arve väljastatakse Ostjale vastavalt võrgulepingus kokkulepitule kas paberkandjal või elektrooniliselt.

5.5. Arve mitteõigeaegne kättesaamine ei vabasta Ostjat arve tähtaegse tasumise kohustusest. Kui Ostja ei ole arvet kätte saanud 10 (kümne) kalendripäeva jooksul peale Üldteenuse hinna avaldamist, siis teavitab ta sellest viivitamatult Võrguettevõtjat, kes väljastab koheselt arve duplikaadi. Kui Ostja ei ole 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul peale Üldteenuse hinna avaldamist arve mittelaekumisest Võrguettevõtjat teavitanud, loetakse, et Ostja on arve õigeaegselt kätte saanud.

5.6. Ostja maksab Võrguettevõtjale tasud arvetel märgitud maksetähtpäevadeks.

5.7. Kui Ostja ei tasu Võrguettevõtjale arvel näidatud summat maksetähtpäevaks, siis on Võrguettevõtjal õigus arvestada ja nõuda Ostjalt Viivise tasumist. Viivist on õigus arvestada 0,1% päevas mittetähtaegselt laekunud makse summalt alates maksetähtpäevale järgnevast päevast kuni makse tegeliku laekumise päevani.

5.8. Arvete osalisel tasumisel kustutatakse võlgnevusest kõigepealt Viivis ning seejärel põhivõlgnevus, kusjuures varem sissenõutavaks muutunud summad kustutatakse enne  hiljem sissenõutavaks muutunud summasid. Makse loetakse tasutuks selle laekumise päeval Võrguettevõtja arveldusarvele või üleandmise päeval Võrguettevõtja kassasse. Ostja kohustub tasuma ka võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud

5.9. Kui Ostja osaliselt või täielikult keeldub aktsepteerimast Võrguettevõtja poolt saadetud arvet, kohustub ta sellest Võrguettevõtjale koheselt, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul kirjalikult teatama, märkides mitteaktsepteerimise põhjused. Arve osalise mitteaktsepteerimise korral on Ostja kohustatud tasuma arve aktsepteeritava osa vastavalt maksetähtajale. Võrguettevõtja on kohustatud hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul, arvestades Ostja teatise kättesaamise päevast kontrollima mitteaktsepteerimise põhjuseid ja teatama Ostjale kontrolli tulemustest. Kontrolli läbiviimisest tulenevalt võib Võrguettevõtja määrata arve tasumiseks uue maksetähtpäeva. Juhul, kui arve mitteaktsepteerimine oli põhjendamatu, tasub Ostja Võrguettevõtjale kontrolli läbiviimisega tekitatud kulud Võrguettevõtja hinnakirja alusel.

5.10. Võrguettevõtja võib katkestada Ostja võrguühenduse, vastavalt kehtivale seadusandlusele, kui Ostja on jätnud talle osutatud võrguteenuse või üldteenuse eest makstava rahasumma tasumata.

5.11. Kohustuste rikkumisel korral võib Võrguettevõtja rakendada Ostjale ettemaksu kuni 25% ulatuses eelmise kuue kalendrikuu üldteenuse elektrienergia ja võrguteenuse tarbimisest arvestades seadustest tulenevate tasude ja maksudega, teatades Ostjale tasumise korra muutumisest enne tarbimiskuu või muu makseperioodi algust. Ostja peab arve tasuma Võrguettevõtjale arvel näidatud Maksetähtpäevaks enne tarbimiskuu või muu tarbimisperioodi algust. Ettemaksega elektrienergia eest tasumise perioodi pikkuse määrab Võrguettevõtja vastavalt Ostja maksekäitumisele, kuid see ei saa olla pikem kui 10 (kümme) kuud kui Ostja on tasunud nimetatud perioodi jooksul makseid õigeaegselt. Võrguettevõtja ei tasu Ostjale ettemaksu eest intressi.

5.12. Ebaseaduslikult tarbitud Elektrienergia eest tasutakse vastavalt vastava perioodi Üldteenuse hindadele ja kogusele, mis leitakse kooskõlas kehtiva seadusandlusega.

 

6. VASTUTUS KOHUSTUSTE RIKKUMISE EEST

 

6.1. Pooled vastutavad õigusaktides ja Tingimustes sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise ja teisele Poolele tekitatud kahju eest õigusaktides ja Tingimustes sätestatud korras.

6.2. Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud ja tõestatud otsese varalise kahju. Muu kahju, sh saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu.

6.3. Pooled ei vastuta õigusaktist või Tingimustest tulenevate kohustuste rikkumise eest, mis on vabandatavad. Kohustuste rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Muul juhul eeldatakse, et kohustuste rikkumine ei ole vabandatav.

6.4. Pool võib Tüüptingimuste rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest või Tingimustest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, kui seadusest või Tingimustest ei tulene, millist õiguskaitsevahendit kasutatakse ja kui kahju ei ole tekitatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu või seadusest tulenevalt ei ole vastutuse piiramist keelatud.

6.5. Kui Ostja on rikkunud käesolevaid Tingimusi, siis Ostja tarbimiskoha võrguühendus katkestatakse võrgulepingu ja/või Võrguettevõtja võrguteenuste osutamise tüüptingimustega sätestatud korras.

 

7. TEAVITAMINE

 

7.1. Kõik teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse esitatuks ja kätteantuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele poolele suulises, kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis võrgulepingus märgitud või teisele poolele kirjalikult teatatud kontaktandmetel, kui võrgulepingus või Võrguettevõtja võrguteenuste osutamise tüüptingimustes ei ole konkreetse tahteavalduse esitamiseks eraldi kokku lepitud kindlat lubatud vormi.

7.2. Ostja teavitab Võrguettevõtjat viivitamatult kõigist asjaoludest, mis takistavad Tingimuste täitmist.

 

 8. TINGIMUSTE KEHTIVUS

 

8.1. Tingimused kehtivad Elektrimüüjaga sõlmitud elektrilepingu lõppemise kuupäevale järgnevast kuupäevast alates, kui Ostja ei ole sõlminud uut elektrilepingut ühegi Elektrimüüjaga.

8.2. Tingimused kehtivad Elektrimüüjaga elektrilepingu sõlmimise päevani või Võrguettevõtjale saadetud uue Elektrilepingu sõlmimise teates märgitud kuupäevani.

8.3. Tingimuste kehtivus lõppeb Võrgulepingu kehtivuse lõppemisel.

8.4. Elektrimüüja teavitab Võrguettevõtjat elektrilepingu sõlmimisest vähemat 21 päeva ette.

8.5. Elektrimüüja vahetus toimub kuu vahetusel.

8.6. Tingimuste sätteid, mis oma olemuse tõttu reguleerivad Poolte õigusi ja kohustusi pärast Tingimuste kehtivuse lõppemist, kohaldatakse Ostjale ka pärast Tingimuste kehtivuse lõppemist.

 

9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

 

9.1. Tingimuste täitmisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste teel.

9.2. Kui Tingimustest tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigis kehtiva seadusandluse alusel Pärnu Maakohtus.

9.3. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus Elektrituruseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktiga, võib teine Pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile või hagiavalduse kohtule.

 

 

 

 

 

 

Elektrivõrgu liitumistasu ning tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika OÜ Kuvart teeninduspiirkonnas

 

 

Elektrituruseaduse (edaspidi EITS) § 71 lg1 p1 järgi võtab võrguteenust osutav ettevõtja tasu võrguga ühendamise eest (liitumistasu).

EITS §71 lg1 p2 kohaselt võtab võruettevõtja tasu ka tarbimis- ja tootmistingimuste muutmise eest (tingimuste muutmise tasu).

EITS §73 lg1 järgi kooskõlastatakse võrguga liitumistasu ning tingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika Konkurentiametiga (edaspidi KA).

 

 1. Mõisted.
  1. Liitumistasu – tarbija poolt elektrivõrguga liitumise eest makstav tasu.
  2. Tarbimistingimuste muutmine – pingesüsteemi, tarbimis- või tootmisvõimsuse ja lubatud toitekatkestuste aegade muutmine.
  3. Arendusinvesteering – investeering, mille teostamine finantseeritakse ex-ante reguleeritavate võrgutasude kaudu ning mille raames soetatud põhivara lülitatakse reguleeritava vara hulka.
  4. Regulatsiooni periood – periood, mille jooksul ettevõtja rakendab liitumis- ja tingimuste muutmise tasusid. Regulatsiooni periood on12 kuud ja see ei pea kattuma kalendriaasta ega ettevõtte majandusaastaga.

 

2.      2.EITS §66 lg 1 alusel arendab võrguettevõtja võrku oma teeninduspiirkonnas viisil, mis tagab võimaluse järjepidevalt osutada õigusakti ja tegevusloa tingimuste kohast võrguteenust võrguga ühendatud tarbijatele, tootjatele, liinivaldajatele ja teistele võruettevõtjatele, arvestades nende põhjendatuid vajadusi ning ühendada võrguga oma teeninduspiirkonnas asuva turuosalise nõuetekohane elektripaigaldis.

 

 1. 3.Võrgueeskirja (edaspidi VE) §38 alusel lähtutakse liitumistasu arvutades ühendamiseks tehtud põhjendatud kulutustest. Liitumistasu hulka arvatakse uue tarbimisvõimsuse ühendamiseks või olemasolevate tarbimistingimuste muutmiseks vajalike uute elektripaigaldiste ehitamise ja olemasolevate elektripaigaldiste ümberehitamise kulud.

 

 1. Arenduskohustuse raames teostatavad investeeringud on investeeringud (edaspidi arendusinvesteering), mille eesmärgiks on tagada võrgu selline ülesehitus, mis võimaldab suurendada juba liitunud tarbijatel oma tarbimisvõimsust ning liituda uutel tarbijatel, samuti investeeringud varustuskindluse tõstmiseks ja säilitamiseks. Arenduskohustuse raames teostatavaid investeeringuid ei lülitata liitumis- ega tingimuste muutmise tasudesse.

 

 1. Tasude arvutamisel arvestab võrguettevõtja perspektiivsete tarbijate liitumise ning juba liitunud tarbijate tarbimisvõimsuse suurendamisega, võttes seejuures arvesse piirkonna arengukavasid ning planeeringud. Tasude arvutamisel lähtutakse turuosaliste võrdse kohtlemise printsiibist ning arvutatakse kõigile sarnastes tingimustes olevatele tarbijatele tasud ühtsest printsiibist lähtuvalt.

 

 1. Uue liitumise väljaehitamisel lähtub võrguettevõtja optimaalseimast võrgu konfiguratsioonist, heast inseneritavast, efektiivseimast lahendusest tarbija jaoks.

 

 1. Uue tarbija liitumine toimub hiljemalt 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul ning juba liitunud tarbija tarbimis- või tootmistingimuste muutmine toimub 6 (kuue) kuu jooksul, alates liitumis- või tingimuste muutmise lepingu sõlmimisest ja lepingujärgse ettemaksu tasumisest.

 

 1. Liitumistasu arvutatakse eraldi igale konkreetsele liitumisele lähtudes seejuures iga konkreetse liitumisega seotud põhjendatud kuludest.

 

 1. Liitumistasude ja –tingimuste muutmise tasude raames teostatavate investeeringute hulka arvestatakse liitumiskulud sellel pingetasemel, millisel liitumist soovitakse ja uue alajaama ehitamiseks tehtavad kulud.

 

 1. Liitumistasu arvutatakse alljärgneva valemiga:

T = M x L + A + I

            T – liitumistasu konkreetse liitumise kohta kroonides;

            M – liini ehituse eeldatav maksumus kr / jm;

            L – ehitatava liini pikkus jm;

            A – alajaama ehituseks teostatavad investeeringud;

            I – muud liitumisega seotud investeeringud.

 

 1. Tingimuste muutmise tasu arvutatakse eraldi igale konkreetsele tarbimis- või tootmistingimuste muutmisele lähtudes seejuures iga konkreetse tingimuste muutmisega seotud põhjendatud kuludest.
 2. Kui tegelik liitumistasu maksumus kujunes väiksemaks kui liituja (tarbija) poolt tasutud, siis võrguettevõtja maksab tarbijale tagasi makstud ja tegeliku liitumistasu maksumuse vahe.
 3. Tarbimis- ja tootmisvõimsuse vähendamisel tasu ei võeta. Samuti ei võeta tasu kui tarbija on vahepeal tarbimis- või tootmisvõimsust vähendanud, kuid soovib taastada endise võimsuse.

 

 

 

ÜLDTEENUSE HIND

jaanuar 2018

 

Nimetus

Summa,                

sh lepinguliste klientide summa,    

sh üldteenuse klientide summa,    

Sisseostetavad tööd ja teenused

 

 

 

Müügikulud

 

 

 

Rendikulud

 

 

Infotehnoloogilised kulud

 

 

 

Sidekulud

 

 

 

Bürookulud

 

 

 

Tööjõukulud kokku

43,51

 

43,51

   sh palgakulud

32,52

 

32,52

   sh maksukulud

10,99

 

10,99

Teenuse osutamiseks materiaalse põhivara kulum

0

 

0

Muud kulud (loetleda)Küttekulu

7,50

 

7,50

Üldteenuseks sisseostetud elektrienergia maksumus

 

 

 

17728,596 kWh x 0,0389 = 689,64

 

 

 

Riigilõiv 640/12

53,33

 

53,33

Vahe

31,73

 

31,73

KOKKU

136,07

0

136,07

Lepinguliste klientide elektrimüük, kWh

 

Üldteenuse osutamise kogus, kWh

17728,596

Lepinguliste klientide kulud, €senti/kWh

#DIV/0!

Üldteenuse kulud, €senti/kWh

0,767517

Vahe saamine

Elektrienergia ost

689,64

Börsihinnaga müük 0,03711 €/kWh

657,91

Vahe

31,73

Sisseostu- ja börsihinna vahe s/kwh

0,179

Üldteenuse elektrihinna kujunemine

börsihind põhitariif  (kaalutud keskmine)

3,840

€senti/kWh

börsihind päevatariif (kaalutud keskmine)

4,439

€senti/kWh

börsihind öötariif (kaalutud keskmine)

3,064

€senti/kWh

üldteenuse kulud

0,7675

€senti/kWh

kasumimarginaal

8%

Kokku Kuvarti poolt lisatud

0,829

€senti/kWh

üldteenus põhitariif

4,669

€senti/kWh

üldteenus päevatariif

5,268

€senti/kWh

üldteenus öötariif

3,893

€senti/kWh

Üldteenuse hinnale lisandub käibemaks.

 

 


 

VÕRGUTEENUSTE HINNAKIRI

Konkurentsiamet oma otsusega 13.01.2014.a  nr. 7.1-5/14-001 kooskõlastas OÜ Kuvart võrgutasude tariifid.

 

 

OÜ KUVART VÕRGUTEENUSTE HINNAKIRI (01.01.2018)

ÄRIKLIENDILE  PINGEL  380V  peakaitsmega  ÜLE 63A

Hinnapaketi nimetus

Mõõtühik

Tariif

Võrguteenuse

müük  KM-ta

Taastuvenergia tasu KM-ta

Aktsiis

KM-ta

KM-ga

KM-ta

ÄEV-1

 

 

 

 

 

 

Põhitariif

€senti/kWh

5,062

4,218

2,881

0,890

0,447

 

 

Ampritasu

€/A

0,275

0,229

0,229

Reaktiivenergia tarbimine

€senti/kvarh

0,746

0,622

 

 

ÄEV-2

 

Päevatariif

€senti/kWh

5,702

4,752

3,415

0,890

0,447

Öötariif

€senti/kWh

4,033

3,361

2,024

0,890

0,447

Ampritasu

€/A

0,275

0,229

0,229

Reaktiivenergia tarbimine

 €senti/kvarh

0,746

0,622

 

KODUKLIENDILE, KORTERIÜHISTUTELE 

ÄRIKLIENDILE  peakaitsmega  kuni  63A

Hinnapaketi nimetus

Mõõtühik

Tariif

 

Võrguteenuse

müük  KM-ta

Taastuvenergia

tasu KM-ta

 

Aktsiis

KM-ta

KM-ga

KM-ta

KEV-1

põhitariif

€senti/kWh

6,460

5,383

4,046

0,890

0,447

 

 

 

 

 

 

 

KEV-2

 

 

 

 

 

 

päevatariif

€senti/kWh

7,427

6,189

4,852

0,890

0,447

öötariif

€senti/kWh

4,999

4,166

2,829

0,890

0,447

 

 

 

 

 

 

 

Reaktiivenergia hinnakiri ärikliendile kuni 63 A

Reaktiivenergia tarbimine

€senti/kvarh

0,746

    0,622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRITÖÖDE JA LISATEENUSTE HINNAKIRI

Teenuse nimetus

Hind käibemaksuta

Hind käibemaksuga (20%)

1. Elektriku teenus

 

 

 

 

* Tööpäevadel kell 8.00  -16.30

17,29

€/tund

20,75

€/tund

* Puhkepäevadel ja väljaspool tööaega

25,00

€/tund

30,00

€/tund

2. Lepingulised tellimustööd OÜ Kuvart võrgupiirkonnas               

vastavalt tegelikele kuludele

3. Lepingu sõlmimine, muutmine

23,00

27,60

4. Elektriarvesti näitude võtmine OÜ Kuvart töötaja poolt

3,33

€/mõõtep.

4,00

€/mõõtep.

5. Plommimine koos varasema plommi mahavõtmisega  * lisandub materjali maksumus *

17,29

20,75

6. Elektriarvesti paigaldamine või vahetamine kliendi soovil  * lisandub materjali maksumus *

25,00

30,00

7. Võrguteenuse katkestamine ja taastamine:             

 

 

 

 

* pärast võlgnevuse likvideerimist ja ühenduse taastamise teenustasu laekumist ühe tööpäeva jooksul

80,83

€/ühendus

97,00

€/ühendus

* pärast võlgnevuse likvideerimist ja ühenduse taastamise teenustasu laekumist viie tööpäeva jooksul

57,33

€/ühendus

68,80

€/ühendus

8. Elektrikaabli asukoha näitamine

29,50

€/tk

35,40

€/tk

9. Tarbimiskoha elektri väljalülitamine mõõtepunktist

17,29

€/mõõtep.

20,75

€/mõõtep.

Tarbimiskoha elektri sisselülitamine mõõtepunktis

17,29

€/mõõtep.

20,75

€/mõõtep.

10. Tehniliste tingimuste väljastamine

22,00

26,40